Tour > 
Tour TR-400 Senior Hockey Goalie Catcher

Tour TR-400 Senior Hockey Goalie Catcher

  • E/z fit system
  • Adjustable straps
  • Comfort foam
  • Protective sheating
Price: $49.99