Tour Thor ZX-9 Senior Inline Hockey Skates

Tour Thor ZX-9 Senior Inline Hockey Skates

  • BOOT:
  • Pro level
  • Maximum support
  • Ultra lite
  • FRAME:
  • Tour Hum er Pro
  • WHEEL:
  • Labeda Dynasty Pro
  • BEARING:
  • Swiss Elite (688)
Price: $439.99